PRODUKCJA   |   WMS   |   XC.COM.PL

Informatyka dla firm

Umowa o wykonanie czynności serwisowych oraz o powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

zawarta dnia XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

pomiędzy:

X-COM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Góralska 15G, 41-200 Sosnowiec zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000813039 oraz numerem NIP 6443236029, zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”
reprezentowana przez:  Grzegorz Gawliczek – prezes zarządu

(zwana dalej „Umową”)

oraz

(zgodnie z danymi rejestrowymi w KRS lub CiDG)
Nieprawidłowe dane

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” reprezentowana przez: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nieprawidłowe dane
adres nieprawidłowy

§ 1

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu określonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

 

§2

 

Zakres i cel przetwarzania danych

1.Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane występujące w programach do zarządzania firmą, związane z działalnością gospodarczą Administratora. Dane to: dane handlowe i dane pracowników.

2.Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia usług: dostępu do aplikacji, serwisu, wykonania kopii zapasowej oraz aktualizacji oprogramowania.

 

§3

 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

5.Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

6.W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

7.Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48h.

 

§4

 

Prawo kontroli

1.Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2.Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 10 dniowym jego uprzedzeniem.
3.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.
4.Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
 

§5

 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1.Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy. Wykaz podwykonawców znajduje się na stronie internetowej www.xc.com.pl/kooperacje
2.Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.
3.Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 1 oraz ust.2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający
w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

 

 

§6

 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

 

§7

 

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas świadczenia przez podmiot przetwarzający usług.
 

§8

 

Rozwiązanie umowy

1.Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający:

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;
 

§9

 

Zasady zachowania poufności

1.Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2.Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
 
§10
 
Usługi serwisowe
1. Wykonawca zobowiązuje się do zdiagnozowania nieprawidłowości w bazie danych i ewentualnego ich usunięcia, na zasadach i w zakresie określonych odrębnie przez Strony.
2. Wykonawca nie gwarantuje, iż w wyniku czynności serwisowych przywróci pełną poprawność danych w bazie danych. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przewidywanej albo stwierdzonej niemożności przywrócenia pełnej poprawności danych.
3. Wynagrodzenie należne z tytułu wykonania usług, o których mowa w ust. 1, zostanie ustalone według cennika.
4. Szacunkowa wycena usług zostanie przedstawiona Zamawiającemu na podstawie pracochłonności przewidywanej dla określonych czynności serwisowych. Czynności serwisowe zostaną podjęte przez Wykonawcę po zaakceptowaniu wyceny przez Zamawiającego oraz po dokonaniu przedpłaty lub odrębnej umowy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie za poniesione przez Zamawiającego rzeczywiste straty wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, będącego następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z ust. 3 i 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek korzyści, jakie Zamawiający mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ograniczenie to nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej Wykonawcy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne oprogramowania jest wyłączona.
 

§11

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Podmiotu przetwarzającego.
3. Za podpisanie i akceptacje umowy uznaje się zaznaczenie opcji " Potwierdzam zapoznanie się z treścią umowy oraz akceptuje jej postanowienia w całości." 
4. Umowa jest dodatkowo oznaczona numerem IP z jakiego została podpisana i wysłana oraz funkcją eCaptcha firmy Google.
 
 

 

wymagane zatwierdzenie
Nieprawidłowe dane