X-COM Sosnowiec

Likwidacja kasy fiskalnej wymaga współdziałania podatnika, serwisanta oraz urzędnika urzędu skarbowego.

W związku z likwidacja następuje bowiem zaprzestanie pracy kasy w trybie fiskalnym W związku z tym należy:

 • Umówić się z urzędnikami urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania określonych czynności,
 • Powiadomić serwis kasy o terminie i miejscu odczytu likwidacyjnego,
 • Dostarczyć urządzenie fiskalne do serwisu co najmniej na dwa dni przed odczytem,
 • Podczas spotkania w właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym :
  • Dokonać oględzin kasy,
  • Dokonać oględzin plomb,
  • Wydrukować raport rozliczeniowy (nowa homologacja) łączny raport okresowy (stara homologacja) – wydruki często można wykonać w siedzibie serwisu,
  • Sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru,
  • Przekazać kasę serwisowi celem demontażu modułu fiskalnego i/lub utylizacji urządzenia fiskalnego, ewentualnie zlecić wymianę modułu no nowy,

paragon

Pamięć fiskalna podlegająca wymianie, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona. Na spotkanie warto umówić się wcześniej, urzędnicy mogą nie mieć wolnego czasu tego samego czy następnego dnia. Z reguły urzędują w godzinach porannych (do 10-tej), gdyż później odbywają się zazwyczaj spotkania w sprawie kas fiskalnych u podatników. Spotkanie może odbyć się w miejscu zainstalowania kasy, albo w urzędzie skarbowym.

Jeżeli nie masz serwisanta – zgłosić się do nas wcześniej jeszcze przed zgłoszeniem do urzędu skarbowego celem wykonania formalnego przejęcia serwisu.

Warto również pamiętać, że likwidacja działalności przed upływem 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi 50% ceny kasy fiskalnej.

Zawieszenie

Nie wymaga takich czynności zawieszenie działalności gospodarczej. Jednak w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT przez naczelnika urzędu skarbowego z powodu zaprzestania w wykonywaniu przez tegoż podatnika czynności opodatkowanych należy tych czynności jednak dokonać. W trybie fiskalnym mogą pracować jedynie podatnicy VAT, czynni albo zwolnieni podmiotowo. Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku wykonywania obowiązkowych przeglądów.